ธาตุ (Element)

ประเภทธาตุ

 • ธาตุในตรารางธาตุที่ใช้ในวิชาเคมี
 • ธาตุที่ใช้ในเกม นิยาย และความเชื่อ 


ธาตุที่ใช้ในเกม นิยาย และความเชื่อ

 • ปกติ
 • พิเศษ
 • ผสม
 • แปรสภาพ
 • ความมืด
 • แสงสว่าง
 • ดิน
 • น้ำ
 • ลม
 • ไฟ